logo
 
?

онлайн казино лото

Възможно е междувременно да са настъпили последващи промени в Законодателството, които да са направили неактуални части от публикуваните статии.

Откриването на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци подлежи на статистическо деклариране пред Българска народна банка, като местните юридически лица и еднолични търговци подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след откриване на сметката чрез попълване на декларация по образец.

Откриването на банкова сметка в чужбина от местни физически лица се извършва свободно, като при превод на средства по сметката на стойност равна на или надвишаваща 100 000 лева пред банката - посредник се попълва статистическа форма по образец. Определение за местно лице За целите на Валутния закон местно лице (юридическо или физическо) е резидент на държава, където има център на икономически интереси на територията на държавата – т.е.

Когато се ангажира за продължителен период от време с икономическа дейност на тази територия.

Деклариране Откриването на банкова сметка в чужбина от местни юридически лица или еднолични търговци подлежи на статистическо деклариране пред Българска народна банка, като местните юридически лица и еднолични търговци подават декларация пред БНБ в срок до 15 работни дни след откриване на сметката чрез попълване на декларация по образец.

В декларацията се посочват данни за лицето - титуляр на сметката, данни за чуждестранното лице, при което е открита сметката и данни за сметката.

Местните юридически лица и еднолични търговци уведомяват писмено БНБ при закриване на декларираните банкови сметки в чужбина в срок до 15 работни дни от настъпилата промяна.

Българска народна банка удостоверява декларирането на откриването на банкова сметки в чужбина с подпис и печат върху декларацията.

Удостоверяването се извършва само след представяне на изчерпателно и коректно попълнена декларация.

При получаване на декларацията по пощата БНБ удостоверява декларирането в срок до 5 работни дни.

При констатиране на непълноти или некоректно попълване в представена декларация БНБ дава указания за отстраняването им.

Ако декларациите са получени по пощата, БНБ в срок до 5 работни дни дава писмени указания за отстраняване на непълнотите.