logo
 
?

казино в сан марино

92 от 2015 г., в сила от г.) Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. 92 от 2015 г., в сила от г.) Директорът на Агенция "Митници" издава задължителни указания за длъжностните лица в структурата на агенцията за единно прилагане на акцизното законодателство в рамките на функциите и правомощията на агенцията по този закон след предварително получаване на становище от министъра на финансите. 92 от 2015 г., в сила от г.) Задължителни указания по ал.

Предмет на облагане с акциз и данъчнозадължени лица Чл.

105 от 2006 г., в сила от г.) енергийните продукти и електрическата енергия; 4.

95 от 2009 г., в сила от г.) Данъчнозадължени лица са: 1.

105 от 2006 г., в сила от г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица; 2.

105 от 2006 г., в сила от г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки; 3.

95 от 2009 г., в сила от г.) освободените от акциз крайни потребители и временно регистрираните получатели; 5.

1, когато са произвели или са участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично.

98 от 2018 г., в сила от г.) лицата, подали искане за възстановяване на акциз; 9. 98 от 2018 г., в сила от г.) лицата, за които възниква солидарна отговорност. 92 от 2015 г., в сила от г.) Данъчнозадължени лица са и лицата извън случаите по ал.

92 от 2015 г., в сила от г.) Когато за едно и също установено задължение за акциз са отговорни няколко данъчно задължени лица, те са солидарно отговорни.

при освобождаване от заплащане на акциз: а) лицето, което е потребило енергийните продукти за цели, различни от целите, за които е ползвано освобождаване от заплащане на акциз в случаите на чл.

23 солидарно отговорни за заплащането на акциза са: 1.