logo
 
?

игри казино рулетка

Този закон урежда облагането с акциз, както и контрола върху производството, употребата, складирането, движението и обезпечаването на стоките, подлежащи на облагане с акциз. Предмет на облагане с акциз и данъчнозадължени лица чл.

105 от 2006 г., в сила от г.) енергийните продукти и електрическата енергия; 4.

95 от 2009 г., в сила от г.) Данъчнозадължени лица са: 1.

105 от 2006 г., в сила от г.) лицензираните складодържатели и регистрираните по този закон лица; 2.

105 от 2006 г., в сила от г.) лицата, за които е възникнало задължение по митническото законодателство по отношение на акцизни стоки; 3.

95 от 2009 г., в сила от г.) лица, които в нарушение на този закон са произвели или участвали в производството на акцизни стоки, държат или са участвали в държането на акцизни стоки, разпореждат се или са се разпоредили с акцизни стоки, за които не е бил заплатен акциз или акцизът е бил заплатен частично; 4.

95 от 2009 г., в сила от г.) освободените от акциз крайни потребители и временно регистрираните получатели; 5.

95 от 2009 г., в сила от г.) Когато няколко данъчнозадължени лица са отговорни за заплащането на акциза, те са солидарно отговорни.

"Лицензиран складодържател" е търговец по смисъла на Търговския закон, който е получил лиценз да произвежда, складира, получава и изпраща акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз. "Данъчен склад" е място, където се произвеждат, складират, получават и изпращат акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз от лицензиран складодържател в съответствие с разпоредбите на този закон. "Режим отложено плащане на акциз" е съвкупност от правила, приложими за производството, складирането и движението на стоки при отложено плащане на акциза.

За алкохола и алкохолните напитки кодовете по КН са по Комбинираната номенклатура, прилагана към 31 декември 1992 г., а за енергийните продукти и електрическата енергия - по Комбинираната номенклатура, прилагана към 1 януари 2002 г. "Продажна цена" е цената, изписана върху бандерола, по която тютюневите изделия се продават на дребно на краен потребител, в която са включени разходите за производство и реализация на производителя (вносителя), дължимите митни сборове, вноски, такси, акциз и данък върху добавената стойност.

105 от 2006 г., в сила от г.) "Код по КН" са тарифни кодове по Комбинираната номенклатура съгласно Приложение I на Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета относно тарифната и статистическата номенклатура и Общата митническа тарифа.

94 от 2010 г., в сила от г.) "Бандерол" е държавна ценна книга, която доказва внасянето на дължимия акциз за освободените за потребление акцизни стоки, закупува се от Министерството на финансите и не може да бъде предмет на последваща сделка.