logo
 
?

еу казино

годину ("Службени гласник Републике Српске", број 116/16)Закон о извршењу буџета Републике Српске за 2016. године (''Службени гласник Републике Српске'', број: ); Упутство о форми и садржају потврде о извршеној верификацији рачуна старе девизне штедње и извјештаја о верификованим обавезама по основу рачуна старе девизне штедње које се извршавају емисијом обвезница (''Службени гласник Републике Српске'', број: ); Одлуке Одлука о дугорочном задуживању Републике Српске за 2019. године (''Службени гласник Републике Српске'', број: ) Правилници Правилник о успостављању и вођењу Регистра пореских и непореских давања, ("Службени гласник Републике Српске", бр. Правилник о условима и начину регистрације и идентификације пореских обвезника („Службени гласник Републике Српске", бр.

Годину ("Службени гласник Републике Српске", број 110/15)​Правилник о финансијском извјештавању буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број 15/17​)Методологија​ о начину припреме и доношења буџета Републике Српске Буџетска инструкција број 1 за период 2019.-2021. годину, ("Службени гласник Републике Српске", број 122/18)Одлука о краткорочном задуживању Републике Српске емисијом трезорских записа за 2019. )Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта („Службени гласник Републике Српске", број )Правилник о условима и начину приређивања игара на срећу на аутоматима, условима техничке исправности аутомата и условима и начину обављања техничког прегледа аутомата за игре на срећу ( „Службени гласник Републике Српске" број ) Област индиректног опорезивања Закон о порезу на додату вриједност („Службени гласник Би Х", бр.

Година Прилози уз Буџетску инструкцију број 1 за период 2019.-2021. године ("Службени гласник Републике Српске", број уз Упутство о прикупљању података и вођењу евиденције о укупном дугу и гаранцијама Републике Српске; Упутство о форми, садржају и начину попуњавања Обрасца за потврђивање неизмирених обавеза буџетских корисника ("Службени гласник Републике Српске", број ); Упутство о спровођењу поступка поравнања у поступку остваривања права на накнаду материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. годину, ("Службени гласник Републике Српске", број 122/18)Одлука о првој емисији обвезница Републике Српске на међународном финансијском тржишту ("Службени гласник Републике Српске", број 50/18)Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза према добављачима (''Службени гласник Републике Српске'', број: ) Одлука о емисији обвезница Републике Српске за измирење обавеза по основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. 9/05, 35/09 и 100/08)Закон о царинској политици Би Х („Службени гласник Би Х", бр.

Година Буџетска инструкција број 2​ за период 2019.-2021. 57/04, 51/06, 93/08, 54/10 и 76/11)Закон о царинској тарифи Би Х („Службени гласник Би Х", бр.

Година Методологија управљања грантовима )Уредба о начину и роковима верификације појединачних потраживања на основу материјалне и нематеријалне штете настале у периоду ратних дејстава од 20. 58/12)Закон о акцизама у Би Х („Службени гласник Би Х", број 49/09)​Област фискалних каса Закон Закон о фискалним касама („Службени гласник Републике Српске", бр.

)Правилник о изгледу сервисне, фискалне и програмске пломбе („Службени гласник Републике Српске", број 71/08)Правилник о изгледу и садржају обавјештења које обвезник истиче у објекту у коме врши промет робе, односно, услуга („Службени гласник Републике Српске", број )​Правилник о изгледу и садржају ознаке којом се означава објекат у случају изрицања мјере забране обављања дјелатности, као и начину означавања таквог објекта („Службени гласник Републике Српске", број )Правилник о условима и начину приређивања игара на срећу на аутоматима, условима техничке исправности аутомата и условима и начину обављања техничког прегледа аутомата за игре на срећу („Службени гласник Републике Српске", бр.

)Закон о ревизији јавног сектора Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", бр. Јединствени регистар финансијских извјештаја Републике Српске Правилник о начину пријема, спровођењу формално-правне, рачунске и логичке контроле финансијских извјештаја предатих у регистар, као и о начину и роковима за исправку грешака откривених у поступку контроле финансијских извјештаја („Службени гласник Републике Српске", бр.

98/05 и 20/14)Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем имовине и обавеза ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16)Финансијско извјештавање привредних друштава, задруга и других правних лица и предузетника Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике („Службени гласник Републике Српске", број 106/15)Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник Републике Српске", број 63/16) Правилник о систему двојног књиговодства код предузетника ("Службени гласник Републике Српске", број 45/16)Упутство о примјени Међународног стандарда финансијског извјештавања за мале и средње ентитете у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 35/16) Финансијско извјештавање банака и других финансијских организација Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за банке и друге финансијске организације ("Службени гласник Републике Српске", број 106/15)Правилник о садржини и форми финансијских извјештаја за банке и друге финансијске организације ("Службени гласник Републике Српске", број Финансијско извјештавање друштава за осигурање Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за друштва за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број 108/15)Правилник о садржини и форми образаца финансијских извјештаја за друштва за осигурање ("Службени гласник Републике Српске") Ревизија и јавни надзор Правилник о начину утврђивања минималних сума осигурања за покриће од ризика наступања штете проузроковане неодговарајућим мишљењем ревизора ("Службени гласник Републике Српске", број 35/16)Правилник о начину и условима за издавање, обнављање и одузимање лиценци овлашћеним ревизорима ("Службени гласник Републике Српске", број 35/16Упутство за спровођење надзора над радом пословних субјеката који пружају услуге из области ревизије и рачуноводства ("Службени гласник Републике Српске", број 102/16​)Годишњи упитник​ за друштва за ревизију​​Извјештај о извршеном надзору над радом привредних друштава за ревизију у 2018. )Правилник о условима и о начину прописивања методологије за оцјену кредитног бонитета привредних друштава и друге поступке од значаја за успостављање и функционисање Регистра о бонитету („Службени гласник Републике Српске", број о раду Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске (број 06.12/020-373/16 од .

Године)Пословник​ о допунама Пословника о раду Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске (број: 06.12/020-481/18 од .

Године) ​рада Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске за 2018. године)Закључак​ Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске о обвезницима подношења Годишњег извјештаја о пословању Ресор за финансијски систем Осигурање и тржиште капитала Уредба о условима, поступку емисије и елементима примарног тржишта трезорских записа ; Закон о осигурању депозита у банкама Би Х ("Службени гласник Би Х", бр.

20/02, 18/05, 100/08, 75/09 и 58/13); Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник Би Х", број 47/14, 46/16) Девизно пословање)Одлука о плаћању и наплати у ефективном страном новцу и конвертибилним маркама у готовини у пословању са нерезидентима ("Службени гласник Републике Српске, број 46/15)Правилник о условима и начину отварања и вођења рачуна нерезидента ("Службени гласник Републике Српске, број Закон о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности ("Службени гласник Би Х", број 47/14​, 46/16​​) Закон о царинској политици Би Х ("Службени гласник Би Х", бр.

57/04, 51/06, 93/08, 54/10Уредба о начину и критеријумима за додјелу средстава из Економско-социјалне компоненте Развојног програма Републике Српске- стабилизација функционисања јединица локалне самоуправе угрожених природним непогодама ( „Службени гласник Републике Српске" број 123/10); Документи Програм јавних инвестиција​​ Републике Српске Годишњи извјештаји о додијељеној државној помоћи у Републици СрпскојРазвојни програм Републике Српске​ ( „Службени гласник Републике Српске" број 75/07); Измјене и допуне Развојног програма Републике Српске 2010-2012.